Miejski Zakład Komunalny Spółka z o. o. w Stalowej Woli
  • Administratorem Danych Osobowych jest MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola, REGON: 830036219, NIP: 865-000-30-71, wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS 0000085943
  • Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest Elwira Wilk, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mzk.stalowa-wola.pl
  • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o dostęp do informacji publicznej na podstawie przepisów Ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz w związku z organizowanym przetargiem na podstawie Ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także do  wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust 1 lit. e RODO). Pozostałe informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce "RODO" pod adresem: https://www.mzk.stalowa-wola.pl/rodo/ 
  • Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, podmiotom zapewniającym, na podstawie umów zawartych przez administratora, w tym umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, obsługę działalności administratora (np. dostawcy poczty elektronicznej, operatorowi pocztowemu). 
  • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej opisanych celów lub do upływu okresu przyjętego przez Administratora dla retencji danych osobowych, ale nie dłużej niż zezwalają na to przepisy prawa. 
  • Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania. Przysługuje Państwu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
  • Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – uodo.gov.pl), w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora.
  • Informujemy, że nie zamierzamy przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (przez państwo trzecie, należy rozumieć państwa nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
  • Informujemy, że nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania w odniesieniu do Państwa danych osobowych.

Metadane

Data publikacji : 24.05.2018
Data modyfikacji : 23.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Zakład Komunalny Spółka z o. o. w Stalowej Woli
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marek Niemiec
Osoba modyfikująca informację:
Marek Niemiec

Opcje strony

do góry