Miejski Zakład Komunalny Spółka z o. o. w Stalowej Woli

Aktualnie znajdujesz się na:

Historia projektu

Działania podjęte w związku z realizacją projektu Funduszu Spójności nr 2003/PL/16/P/PE/042 "Gospodarka wodno - ściekowa w Stalowej Woli".

 • 10 grudzień 2003 r.
  W dniu 10 grudnia 2003r. zostało podpisane Memorandum Finansowe pomiędzy Komisją Europejską a Rzeczypospolitą Polską, w sprawie przyznania środków pomocowych w ramach Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej (funduszu ISPA, którego zobowiązania po 1 maja 2004 r., czyli dniu akcesji Polski do UE, realizuje Fundusz Spójności) dla Projektu Nr 2003/16/PL/P/PE/042 pn. "Gospodarka wodno - ściekowa w Stalowej Woli". Podmiotem Odpowiedzialnym za Realizację Projektu (POZR) i Beneficjentem jest Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Stalowej Woli. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 19 921 000 Euro, w tym koszty kwalifikowane 19 060 000 Euro. Dofinansowanie przyznane przez Komisję Europejską zostało ustalone na poziomie 13 151 400 Euro, co stanowi 69% kosztów kwalifikowanych w/w Projektu. Czas realizacji niniejszej inwestycji został określony na lata 2004 - 2007.
 • 15 styczeń 2004 r.
  W dniu 15 stycznia 2004 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w Warszawie, czyli Instytucji Pośredniczącej II szczebla (IPZ II), odbyło się pierwsze spotkanie Beneficjentów ISPA 2003 (obecnie Beneficjentów Funduszu Spójności), którym przyznano dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Następstwem tego spotkania było podjęcie działań organizacyjnych w celu zrealizowania Projektu w Stalowej Woli.
 • 29 styczeń 2004 r.
  Dnia 29 stycznia 2004 r. Zarząd MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli podjął Uchwałę Nr 7 w sprawie powołania Prezesa Jacka Nowickiego na Measure Authorising Officer - MAO (Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu powołanego przez Beneficjenta). Jeszcze tego samego dnia Zarząd MZK Sp. z o.o. zwrócił się do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska w Warszawie, Sektorowego Urzędnika Zatwierdzającego (SUZ), Pana Krzysztofa Szamałka z wnioskiem o zatwierdzenie kandydatury MAO.
 • 02 luty 2004 r.
  Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli (MZK Sp. z o.o.) wystąpił do NFOŚiGW w Warszawie o możliwość przygotowania dokumentacji przetargowej na kontrakty w ramach procedur Framework Contract (kontrakt ramowy), co w świetle mającej wejść w życie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych mogło znacznie przyśpieszyć pozyskanie dokumentacji według procedur PRAG (Praktyczny Przewodnik po procedurach przetargowych w ramach programów PHARE, ISPA i SAPARD).
 • 11 luty 2004 r.
  W dniu 11 lutego 2004 r. MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli otrzymał z NFOŚiGW w Warszawie Instrukcję dotyczącą postępowania zmierzającego do zawarcia Porozumienia o Realizacji Projektu.
 • 18 luty 2004 r.
  18 lutego 2004 r. Zarząd MZK Sp. z o.o. podjął Uchwałę Nr 11 w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt (JRP). Koordynatorem Projektu z ramienia NFOŚiGW została wyznaczona Pani Anna Zmysłowska. Najważniejszym zadaniem w tym okresie było opracowanie, zweryfikowanie i zatwierdzenie dokumentacji przetargowej na wybór Konsultanta. Dzięki ścisłej współpracy JRP, Koordynatora, Służb ówczesnego Ministerstwa Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej oraz Komisji Europejskiej, do końca kwietnia 2004 roku NFOŚiGW w Warszawie ogłosił przetarg na wybór Konsultanta dla Projektu.

  Równolegle do przygotowań przetargu na Konsultanta, powołany został skład osobowy Jednostki Realizującej Projekt, przygotowane zostały pomieszczenia dla JRP, zakupiono sprzęt komputerowy i wyposażenie. Trwały równocześnie uzgodnienia niezbędnych dokumentów i Załączników do Porozumienia o Realizacji Projektu.
 • 15-16 kwiecień 2004 r.
  W dniach 15 i 16 kwietnia 2004 r. MAO i Kierownik Jednostki Realizującej Projekt, wzięli udział w konferencji Beneficjentów ISPA 2003 w Toruniu, gdzie przedstawiono nowe zasady realizacji projektów w ramach Funduszu ISPA (obecnie po akcesji Polski do Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności).
 • 12 maj 2004 r.
  Dnia 12 maja 2004 r. otrzymaliśmy z NFOŚiGW w Warszawie podpisaną przez rząd polski Decyzję (zwanej uprzednio Memorandum Finansowym) dla naszego Projektu.
 • 14 maj 2004 r.
  W dniu 14 maja 2004 r. NFOŚiGW w Warszawie określił ostateczne brzmienie polskiej nazwy Projektu Funduszu Spójności (FS) Nr 2003/PL/16/P/PE/042 na : "Gospodarka wodno-ściekowa w Stalowej Woli".
 • 17 maj 2004 r.
  Dnia 17 maja 2004 r. w NFOŚiGW w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Ofert, która sporządziła Raport z posiedzenia, w którym wskazała Konsultanta. Następnie wskazanego przez w/w Komisje Konsultanta zaakceptował i zatwierdził Sektorowy Urzędnik Zatwierdzający, Pan Krzysztof Szamałek w dniu 20 czerwca 2004 r. Wybór Konsultanta był realizowany zgodnie z zasadami zawartymi w Praktycznym Przewodniku po procedurach przetargowych w ramach programów PHARE, ISPA i SAPARD (PRAG - Practical Guide), a zatwierdzonym przez SUZ oferentem (zgodnie ze wskazaniem Komisji Oceny Ofert) została firma Jacobs GIBB Ltd z siedzibą w Londynie, której przedstawicielem w Polsce jest firma Jacobs GIBB Polska Sp. z o.o. w Warszawie.
 • 19 maj 2004 r.
  Zarządzeniem Nr 1 z 19 maja 2004 r. pełniący funkcję MAO, Pan Jacek Nowicki zatwierdził schemat organizacyjny Jednostki Realizującej Projekt i powołał jej skład osobowy.
 • 24 maj 2004 r.
  Dnia 24 maja 2004 r. MZK Sp. z o.o. W Stalowej Woli, jako Podmiot Odpowiedzialny za Realizację Projektu FS Nr 2003/PL/16/P/PE/042 pn. "Gospodarka wodno-ściekowa w Stalowej Woli", zgłosił do Departamentu Kontroli Terenowych NFOŚiGW w Warszawie gotowość do kontroli przedrealizacyjnej.
 • 14 czerwiec 2004 r.
  W dniu 14 czerwca 2004 r. została zawarta Umowa o prowadzenie rachunku bankowego pomiędzy Bankiem PKO SA z siedzibą w Warszawie, a MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli na prowadzenie rachunków związanych z realizacją kontraktów dla Projektu Funduszu Spójności.
 • 14-18 czerwiec 2004 r.
  W dniach 14 do 18 czerwca 2004 r. miała miejsce ocena stanu przygotowania MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli do realizacji Projektu FS Nr 2003/PL/16/P/PE/042,czyli Kontrola Przedrealizacyjna, dokonana przez Departament Kontroli Terenowych - Wydział Kontroli Przedsięwzięć Finansowanych ze Środków Zagranicznych NFOŚiGW w Warszawie. Inspektorzy z NFOŚiGW pozytywnie ocenili stan przygotowania Beneficjenta do realizacji w/w Projektu zatwierdzając wszystkie procedury dotyczące Projektu przygotowane przez Jednostkę Realizującą Projekt.
 • 24-24 czerwiec 2004 r.
  W dniach 23 do 24 czerwca 2004 r. przedstawiciele MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli wzięli udział w Konferencji Beneficjentów, która odbyła się w Gdyni, gdzie omawiane były warunki dalszego prowadzenia projektów przez Beneficjentów, którym przyznano dofinansowanie w roku 2003, w ramach ówczesnego przedakcesyjnego Funduszu ISPA.
 • 7 lipiec 2004 r.
  Dnia 7 lipca 2004 r. zostały podpisane porozumienia kontraktowe z Konsultantem: Kontrakt ramowy 05 SZAMAŁEK36-ISPA-SAO/ENV Projekt FS Nr 2003/PL/16/P/PE/042/05 (Kontrakt Nr 5) oraz Kontrakt ramowy 06 SZAMAŁEK37-ISPA-PL-SAO/ENV Projekt FS Nr 2003/PL/16/P/PE/042/06 (Kontrakt Nr 6).
 • 8 oraz 22 wrzesień 2004 r.
  W dniach 8 września 2004 r. oraz 22 września 2004 r. odbyły się spotkania z Konsultantem w siedzibie MZK Sp. z o.o., na których została przekazana dokumentacja techniczna na kontrakty realizowane w ramach Projektu.
 • 20 wrzesień 2004 r.
  W dniu 20 września 2004 r. została podpisana Umowa Finansowania dla Projektu, pomiędzy Szefem Instytucji Płatniczej (SIP) a Sektorowym Urzędnikiem Zatwierdzającym (SUZ), której następstwem było podpisanie w dniu 12 października 2004 r. Porozumienia o Realizacji Projektu pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w Warszawie, działającym na rzecz Ministra Środowiska a Miejskim Zakładem Komunalnym Sp. z o.o. w Stalowej Woli. Powyższe Porozumienie zostało podpisane po uprzednich negocjacjach z NFOŚiGW. Porozumienie po podpisaniu przez MZK zostało odesłane w dniu 22 października 2004 r. do NFOŚiGW celem przesłania do zatwierdzenia przez SUZ. Zostało ono zaakceptowane praz SUZ w dniu 10 listopada 2004 r.
 • 28 październik 2004 r.
  W dniu 28 października 2004 r. Beneficjent wystąpił z wnioskiem do NFOŚiGW o pierwszą płatność na pokrycie kosztów związanych z realizacją Projektu, tj. kosztów zaliczki dla Konsultanta związanych z opracowywaniem dokumentacji przetargowej przygotowywanej dla Kontraktów Nr 01, 02, 03 oraz 04, zgodnie z wcześniej podpisanymi kontraktami ramowymi. Dnia 4 listopada 2004 r. NFOŚiGW zaakceptował powyższy wniosek.
 • 29 wrzesień 2004 r.
  Dnia 29 września 2004 r. Beneficjent przesłał, wstępne ogłoszenia informacyjne o planowanych zamówieniach publicznych (dotyczy Kontraktów Nr: 1, 2, 3, 4 oraz 7) w ciągu następnych dwunastu miesięcy do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, który opublikował je w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej j oraz do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie, który następnie opublikował je w Biuletynie Informacji Publiczne.
 • 28 październik 2004 r.
  W dniu 28 października 2004 r. Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. przekazał również do NFOŚiGW w Warszawie dokumenty związane z zabezpieczeniem środków przekazywanych z Funduszu Spójności zgodnie z art. 11 Porozumienia o Realizacji Projektu FS 2003/PL/16/P/PE/042.
 • 18 listopad 2004 r.
  W dniu 18 listopada 2004 r. MZK otrzymał z NFOŚiGW informację o akceptacji przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pana Krzysztofa Szamałka, Porozumienia o Realizacji Projektu FS Nr 2003/PL/16/P/PE/042.
 • 15 listopad 2005 r.
  Rozpoczęto prace budowlane na projekcie.
 • 16 sierpień 2007 r.
  Uzyskanie ze strony Komisji Europejskiej potwierdzenia spełnienia warunku szczególnego z art. 8 pkt. 3 Memorandum Finansowego, odnoszącego się do Oceny Oddziaływania na Środowisko.
 • 27 grudzień 2007 r.
  W dniu 27.12.2008 r. MZK uzyskało ze strony Komisji Europejskiej decyzję o zatwierdzeniu wniosku o zmianę warunków przedsięwzięcia (zapisów Memorandum finansowego) w zakresie przedłużenia terminu na realizację Projektu do 31 grudnia 2009 r., a także korekty zakresu rzeczowego.
 • 31 maj 2008 r.
  Ukończono prace na kontraktach liniowych Nr 01 i nr 02, związanych z budową i modernizacją sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Zakończono również roboty budowlane związane z budową nowej Stacji Uzdatniania Wody.
 • 30 listopad 2008 r.
  Zakończono rzeczową realizację Projektu . wszystkie prace budowlane na Projekcie zostały zakończone.

Metadane

Data publikacji : 23.03.2011
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Zakład Komunalny Spółka z o. o. w Stalowej Woli
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry