Miejski Zakład Komunalny Spółka z o. o. w Stalowej Woli

Aktualnie znajdujesz się na:

Stan realizacji

Stan realizacji projektu Funduszu Spójności nr 2003/PL/16/P/PE/042 "Gospodarka wodno - ściekowa w Stalowej Woli".

1. WYDARZENIA Z ŻYCIA PROJEKTU.
W dniu 15 listopada 2005 r. w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunalnego w Stalowej Woli miało miejsce uroczyste podpisanie Umów Kontraktowych z wyłonionymi w drodze przetargów Wykonawcami dwóch kontraktów realizowanych przez naszą spółkę w ramach Projektu Funduszu Spójności pn. "Gospodarka wodno-ściekowa w Stalowej Woli", tj.

1. Kontraktu na roboty Nr 2003/PL/16/P/PE/042-01
"Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w centrum miasta Stalowa Wola"

2. Kontraktu na usługi Nr 2003/PL/16/P/PE/042-07
"Nadzór nad robotami w Stalowej Woli - Inżynier Kontraktu wraz z pomocą techniczną dla PIU (Jednostki Realizującej Projekt)".
 

Uroczystość podpisania kontraktu: na budowę i modernizację sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w centrum Stalowej Woli oraz na Inżyniera Kontraktu.


W imieniu Zamawiającego Umowę Kontraktową podpisał Zarząd MZK Sp. z o.o., zaś w imieniu wyłonionych Wykonawców na: pierwszy z kontraktów przedstawiciele lidera Konsorcjum INŻYNIERIA RZESZÓW Sp. z o.o. z Rzeszowa (lider) oraz Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego i Robót Inżynieryjnych "INŻYNIERIA" Sp. z o.o. z Płońska, a na drugi kontrakt przedstawiciele lidera Konsorcjum CITEC S.A. z Katowic (lider) i Rejonowego Przedsiębiorstwa Inwestycji Sp. z o.o. z Bytomia.

Na uroczystości obecni byli przedstawiciele Urzędu Miasta Stalowej Woli, w tym Pan Prezydent Andrzej Szlęzak, Zastępca Prezydenta Pan Franciszek Zaborowski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Jacek Antonowicz.


Na uroczystości byli również obecni przedstawiciele władz Stalowej Woli z Prezydentem Andrzejem Szlęzakiem, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie reprezentowała Pani Anna Zmysłowska, która jest Koordynatorem Projektu, zjawili się także licznie zaproszeni dziennikarze reprezentujący regionalne i lokalne media.


W dniu 12 stycznia 2006 r. w siedzibie MZK podpisano Kolejną Umowę Kontraktową, tym razem na Kontrakt Nr 2003/PL/16/P/PE/042-02 "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz systemu kanalizacji deszczowej w dzielnicach Rozwadów, Charzewice, Piaski I i II w Stalowej Woli" z wyłonionym w drodze przetargu Wykonawcą, którym ponownie zostało wybrane Konsorcjum INŻYNIERIA RZESZÓW Sp. z o.o. z Rzeszowa (lider) oraz Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego i Robót Inżynieryjnych "INŻYNIERIA" Sp. z o.o. z Płońska. W chwili obecnej trwają intensywne prace związane z przygotowaniem do rozpoczęcia zaplanowanych robót objętych w/w Kontraktem.


W dniu 28 lutego 2006 r. miało miejsce uroczyste rozpoczęcie robót objętych Kontraktem Nr 2003/PL/16/P/PE/042-01 "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w centrum miasta Stalowa Wola" dla zadania "Modernizacja kolektora A O1000 ścieków sanitarnych od ul. Staszica do ul. Czarnieckiego w Stalowej Woli". Na uroczystości obecni byli przedstawiciele Inwestora, Władz Miasta, Rady Miejskiej, Wykonawcy oraz Inżyniera Kontraktu, a także dziennikarze mediów regionalnych i lokalnych.

Uroczystego rozpoczęcia robót na kolektorze A (kontrakt nr 01) dokonał Pan Andrzej Szlęzak - Prezydent Miasta Stalowa Wola.


W dniu 31 maja 2006 roku w Miejskim Zakładzie Komunalnym miało miejsce podpisanie kolejnej umowy w ramach Projektu Funduszu Spójności na Kontrakt Nr 2003/PL/16/P/PE/042-04 pod nazwą "Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody w Stalowej Woli". Wykonawcą tego kontraktu będzie Konsorcjum: KREVOX sp. z o.o. - WARBUD sp. z o.o z Warszawy, które zaprojektuje i wybuduje do końca 2007 roku nowoczesną stację uzdatniania wody na terenie MZK przy ul. Komunalnej.

Nowa Stacja Uzdatniania zmieni obecnie stosowany przestarzały i energochłonny proces uzdatniania realizowany w istniejącym obiekcie na terenie ujęcia wody "krzyżowe drogi". W nowej stacji zostaną zastosowane nowoczesne technologie napowietrzania i filtracji wody na złożach naturalnych i "quasi naturalnych" przy wykorzystaniu filtrów ciśnieniowych renomowanej firmy "Culligan". Rozwiązanie takie zapewni uzyskanie odpowiednich parametrów jakościowych wody przy zachowaniu, a nawet poprawie charakterystycznych dla źródeł podziemnych walorów smakowych i zapachowych.

Podczas prowadzenia prac budowlanych i rozruchu obiektu MZK nie przewiduje przerw w dostawie wody w ciągu dnia, kiedy to występuje maksymalne zapotrzebowanie. Ewentualne konieczne przerwy w dostawie, w miarę możliwości, będą odbywały się w godzinach nocnych po wcześniejszym powiadomieniu.
 


Dnia 3 lipca 2006 r. miało miejsce uroczyste rozpoczęcie robót na kolejnym kontrakcie budowlanym, tj. Kontrakcie Nr 2003/PL/16/P/PE/042-02 "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz systemu kanalizacji deszczowej w dzielnicach Rozwadów, Charzewice, Piaski I i II w Stalowej Woli". Na uroczystości, która obyła się na rozwadowskim Rynku, przybyli przedstawiciele Inwestora, Władz Miasta, Wykonawcy oraz Inżyniera Kontraktu. Licznie zjawili się również dziennikarze mediów regionalnych i lokalnych.
 

Uroczyste otwarcie robót w centrum Rozwadowa


W dniu 31 sierpnia 2006 r. w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Stalowej Woli miało miejsce podpisanie czwartego, ostatniego w Projekcie Funduszu Spójności kontraktu Nr 2003/PL/16/P/PE/042-03 pod nazwą "Rozbudowa i modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Stalowej Woli". Umowę podpisał Zarząd MZK oraz Pełnomocnik Firmy SKANSKA S.A., która jest Wykonawcą wyłonionym w wyniku zakończonego niedawno postępowania przetargowego. W uroczystości podpisania umowy uczestniczyli przedstawiciele Władz Miasta, MZK, Wykonawcy oraz Inżyniera Kontraktu, który sprawuje nadzór nad wszystkimi robotami w ramach Projektu. Wartość zawartego kontraktu wynosi ponad 9.5 miliona EUR i jest to największe pod tym względem zadanie w Projekcie.
 

Podpisywanie umowy kontraktowej na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków.


W dniu 21 czerwca 2007 r. odbyła się podwójna uroczystość oficjalnego rozpoczęcia robót i wbudowania kamienia węgielnego pod dwie ostatnie inwestycje realizowane w ramach naszego Projektu, tj. na kontrakcie Nr 2003/PL/16/P/PE/042-03 "Rozbudowa i modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Stalowej Woli" oraz na kontrakcie Nr 2003/PL/16/P/PE/042-04 "Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody w Stalowej Woli". Uroczystości rozpoczęły się na terenie nowobudowanej Stacji Uzdatniania Wody, gdzie dokonano wmurowania kamienia węgielnego oraz odsłonięto tablicę pamiątkową. Dalsza część uroczystości odbyła się na terenie rozbudowywanej i modernizowanej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków, gdzie również wmurowano kamień węgielny i odsłonięto tablicę pamiątkową. W uroczystościach tych wzięli udział zaproszeni parlamentarzyści z naszego regionu, przedstawiciele Ministerstwa Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, władz wojewódzkich, lokalnych i samorządowych, przedstawiciele Wykonawców obu kontraktów budowlanych oraz Inżyniera Kontraktu. Na uroczystościach zjawili się również dziennikarze mediów regionalnych i lokalnych, którzy szeroko zrelacjonowali ich przebieg w podkarpackich mediach.
 

Na terenie budowy nowej SUW do zaproszonych gości przemawia Pan Prezydent Andrzej Szlęzak.


W dniu 17 listopada br. w Stalowej Woli odbyła się uroczystość zakończenia zakresu rzeczowego Projektu Funduszu Spójności nr 2003/PL/16/P/PE/042 .Gospodarka wodno-ściekowa w Stalowej Woli.. W uroczystości udział wzięli licznie zaproszeni goście: Wiceminister Środowiska Stanisław Gawłowski, Marszałek Wicewojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz, Województwa Podkarpackiego Zbigniew Cholewiński, Wiceprezydent Stalowej Woli Franciszek Zaborowski, parlamentarzyści reprezentujący nasz region: Renata Butryn, Antoni Błądek, Elżbieta Łukacijewska, Zbigniew Rynasiewicz oraz przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, władz lokalnych i samorządowych z terenu Stalowej Woli. W trakcie uroczystości zaproszeni goście mogli zapoznać się z zakresem prac wykonanych na Projekcie oraz z korzyściami jakie przyniesie on mieszkańcom naszego miasta. Podczas uroczystości goście mieli okazje zapoznać się z obiektami nowej SUW oraz rozbudowanej i zmodernizowanej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków. Odbył się również przejazd wybranymi ulicami miasta, w których w ramach Projektu wybudowana i zmodernizowana została siec kanalizacyjna i wodociągowa. W ramach Projektu wykonano prace związane z: budową nowych sieci wodociągowych o długości 0,21 km, modernizacją i renowacją sieci wodociągowych o długości 0,93 km, budową nowej kanalizacji sanitarnej o długości 14,68 km, modernizacją i renowacją kanalizacji sanitarnej o długości 8,82 km, budową nowej kanalizacji deszczowej o długości 11,05 km, modernizacją i renowacją kanalizacji deszczowej o długości 1,94 km; wybudowaniem pięciu przepompowni ścieków sanitarnych; rozbudową i modernizacją miejskiej oczyszczalni ścieków (przepustowości - 17 500 m./d, zwiększenie możliwości przyjęcia ładunku zanieczyszczeń) oraz budową nowej stacji uzdatniania wody o wydajności max. 600 m./h opartą na technologii filtrów pośpiesznych wraz z usuwaniem związków biogennych. Zakończenie prac budowlanych nie oznacza jednak końca samego projektu, który wymaga jeszcze przeszło rocznego cyklu prac związanych z jego formalnym zakończeniem oraz rozliczeniem, które potrwają do końca 2009 roku.

Uroczystego otwarcia nowej Stacji Uzdatniania Wody dokonali m.in. W-ce Minister Środowiska Stanisław Gawłowski, Posłanka Renata Butryn oraz W-ce Prezydent Stalowej Woli Franciszek Zaborowski.
Wstęgę podczas otwarcia rozbudowanej i zmodernizowanej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przecinali m.in. W-ce Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz, Marszałek Województwa Podkarpackiego Zbigniew Cholewiński oraz Posłowie Elżbieta Łukacijewska, Zbigniew Rynasiewicz oraz Antoni Błądek.

2. STAN REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH KONTRAKTÓW OBJĘTYCH PROJEKTEM.

A. Kontrakty na roboty.

1.Kontrakt Nr 2003/PL/16/P/PE/042-01

Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w centrum miasta Stalowa Wola:
Dokumenty przetargowe zostały przygotowywane przez Konsultanta w ramach Kontraktu Nr 05. Dnia 30 czerwca 2005r. Beneficjent ogłosił postępowanie przetargowe. Wpłynęło 5 ofert. Spośród złożonych ofert wybrano ofertę Konsorcjum: INŻYNIERIA RZESZÓW Sp. z o.o. z Rzeszowa (lider) oraz Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego i Robót Inżynieryjnych "INŻYNIERIA" Sp. z o.o. z Płońska - wartość oferty 5 452 900,00 EUR. W dniu 15 listopada 2005 r. miało miejsce podpisanie Umowy Kontraktowej z wyłonionym Wykonawcą. Dnia 15 grudnia Wykonawca rozpoczął roboty objęte Kontraktem. W dniu 27.12.2007 r. została aneksowana umowa kontraktowa w zakresie zmiany terminu ukończenie kontraktu, który został przedłużony z 31.12.2007 r. do dnia 31.05.2008 r. Z uwagi na zmianę od dnia 01.01.2008 r. Realizacja kontraktu została zakończona.


Prace zostały zakończone na wszystkich zadaniach tj.:
 

 • Modernizacja kolektora A ø1000 mm ścieków sanitarnych od ulicy Staszica do ulicy Czarneckiego. Łącznie wykonano 1.517 mb. W ramach prac dodatkowych niekwalifikowanych wykonano dodatkowo 10 m kolektora . 1000 (protokół konieczności 17).
   
 • Przebudowa kolektorów przyłączowych kanalizacji sanitarnej budynków nr 3, 5, 7, 9, 11 przy ulicy Poniatowskiego i nr 5, 7, 9, 11 przy ulicy Czarnieckiego . wykonano 825 mb kanalizacji sanitarnej oraz przełożono 71 mb kanalizacji deszczowej.
   
 • Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Hutnik . wykonano 2636 mb.
   
 • Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy zbiorczej łączącej ulicę Solidarności z ulicą Przyszowską w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej wraz z przepompownią P1 i rurociągiem tłocznym . ø 160 mm do miejskiej sieci kanalizacyjnej . wykonano 1961mb
   
 • Przebudowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Ofiar Katynia . wykonano 1410 mb kanalizacji sanitarnej oraz przełożono 63 mb wodociągu.
   
 • Przebudowa kanalizacji sanitarnej po istniejącej trasie w ulicy Poniatowskiego - wykonano 338 mb.
   
 • Przebudowa kolektorów przyłączeniowych kanalizacji sanitarnej budynków 2, 6, 10, 12 przy ul. Poniatowskiego - wykonano 557 mb.
   
 • Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ofiar Katynia, Hutniczej, Orzeszkowej, 1-go Sierpnia, ks. J. Popiełuszki . wykonano 7954 mb kanalizacji deszczowej. W ramach prac dodatkowych niekwalifikowanych wykonano dodatkowo 97 m kolektora . 200 (protokół konieczności 18).
   
 • Przebudowa wodociągu po istniejącej trasie wzdłuż Al. Jana Pawła II - wykonano 972 mb,
   
 • Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego . wykonano około 326 mb.
   
 • Przebudowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ulicy Dmowskiego pomiędzy ulicą Podleśną i ulicą Kilińskiego . wykonano 235 mb kanalizacji sanitarnej oraz przełożono 6 mb kanalizacji deszczowej.
   
 • Przebudowa przepompowni P3 na osiedlu Hutnik . posadowiono i uruchomiono przepompownię oraz wykonano 42 mb kanalizacji sanitarnej.
   
 • Przebudowa przepompowni ścieków sanitarnych P1 przy ul. 1-go Sierpnia .Posadowiono i uruchomiono przepompownię oraz wykonano 98,5 mb kanalizacji sanitarnej.
   
 • Budowa sieci wodociągowej .ø 400 mm - przejście pod torami PKP relacji Lublin-Przeworsk . Wykonano 190 mb wodociągu oraz 18 mb rurociągu odwadniającego komory.
   
 • Przebudowa odcinka kolektora sanitarnego .B" od przepompowni .P-1" do ul. ks. J. Popiełuszki . wykonano 573 mb.
   
 • Przebudowa kolektora sanitarnego przyłączowego budynków przy ul. Al. Jana Pawła II nr 2 i 4 . wykonano 189 mb kanalizacji sanitarnej oraz przełożono 6 mb kanalizacji deszczowej.


2. Kontrakt Nr 2003/PL/16/P/PE/042-02

Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz systemu kanalizacji deszczowej w dzielnicach Rozwadów, Charzewice, Piaski I i II w Stalowej Woli:

Dokumenty przetargowe zostały przygotowywane przez Konsultanta w ramach Kontraktu Nr 05. W dniu 30 czerwca 2005 r. Beneficjent ogłosił postępowanie przetargowe. Wpłynęło 6 ofert. Spośród złożonych ofert wybrano ofertę Konsorcjum: INŻYNIERIA RZESZÓW Sp. z o.o. z Rzeszowa (lider) oraz Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego i Robót Inżynieryjnych "INŻYNIERIA" Sp. z o.o. z Płońska - wartość oferty 3 485 000,00 EUR. W dniu 12 stycznia 2006 r. miało miejsce podpisanie Umowy Kontraktowej z wyłonionym Wykonawcą. W dniu 27.12.2007 r. została aneksowana umowa kontraktowa w zakresie zmiany terminu ukończenie kontraktu, który został przedłużony z 31.12.2007 r. do dnia 31.05.2008 r. Realizacja kontraktu została zakończona.

Prace zostały zakończone na wszystkich zadaniach tj.:

 • Kanalizacja sanitarna i tłoczna w ul. Świerkowej, Brzozowej i Modrzewiowej . wykonano 3455 mb kanalizacji oraz dwie przepompownie P-1 i P-2.
   
 • Kanalizacji sanitarnej os. Rozwadów ulice: Polna, Dolina, Grochowa . wykonano 1149 mb.
   
 • Kanalizacji sanitarnej os. Rozwadów . wykonano 3135 mb.
   
 • Uzbrojenie osiedla mieszkalnego Piaski I i II - budowa kanalizacji sanitarnej . wykonano 1417 mb.
   
 • Kolektor deszczowy zachodni dla miasta Stalowa Wola . wykonano 1936 m.b
   
 • Kanalizacja deszczowa w osiedlu Rozwadów . Wykonano 2996 mb.
   
 • Kanalizacja sanitarna w osiedlu Charzewice . Wykonano 3567 mb.3. Kontrakt Nr 2003/PL/16/P/PE/042-03

Rozbudowa i modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Stalowej Woli:

Widok Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Stalowej Woli po zakończeniu rozbudowy i modernizacji.
Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Stalowej Woli po zakończonej rozbudowie i modernizacji.

Dokumenty przetargowe zostały przygotowywane przez Konsultanta w ramach Kontraktu Nr 05. W dniu 30 czerwca 2005 r. Beneficjent ogłosił postępowanie przetargowe. Wpłynęło 6 ofert. Spośród złożonych ofert wybrano ofertę Konsorcjum: INŻYNIERIA RZESZÓW Sp. z o.o. z Rzeszowa (lider) oraz Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego i Robót Inżynieryjnych "INŻYNIERIA" Sp. z o.o. z Płońska - wartość oferty 3 485 000,00 EUR. W dniu 12 stycznia 2006 r. miało miejsce podpisanie Umowy Kontraktowej z wyłonionym Wykonawcą. W dniu 27.12.2007 r. została aneksowana umowa kontraktowa w zakresie zmiany terminu ukończenie kontraktu, który został przedłużony z 31.12.2007 r. do dnia 31.05.2008 r. Realizacja kontraktu została zakończona.


Prace zostały zakończone na wszystkich zadaniach tj.:

 • Kanalizacja sanitarna i tłoczna w ul. Świerkowej, Brzozowej i Modrzewiowej . wykonano 3455 mb kanalizacji oraz dwie przepompownie P-1 i P-2.
   
 • Kanalizacji sanitarnej os. Rozwadów ulice: Polna, Dolina, Grochowa . wykonano 1149 mb.
   
 • Kanalizacji sanitarnej os. Rozwadów . wykonano 3135 mb.
   
 • Uzbrojenie osiedla mieszkalnego Piaski I i II - budowa kanalizacji sanitarnej . wykonano 1417 mb.
   
 • Kolektor deszczowy zachodni dla miasta Stalowa Wola . wykonano 1936 m.b
   
 • Kanalizacja deszczowa w osiedlu Rozwadów . Wykonano 2996 mb.
   
 • Kanalizacja sanitarna w osiedlu Charzewice . Wykonano 3567 mb.


3. Kontrakt Nr 2003/PL/16/P/PE/042-03

Dokumenty przetargowe zostały przygotowywane przez Konsultanta w ramach Kontraktu Nr 06. Przetarg został ogłoszony w dniu 29 grudnia 2005 r. Planowany termin składania ofert został przedłużony do 25 kwietnia 2006 r. Wpłynęły 3 oferty. Spośród złożonych ofert wybrano ofertę firmy SKANSKA S.A. - wartość oferty 9 551 818,78 EUR. W dniu 31 sierpnia 2006 r. miało miejsce podpisanie Umowy Kontraktowej z wyłonionym Wykonawcą. Kontrakt zakończono 30.11.2008 r. W dniu 20.03.2009 r. Beneficjent uzyskał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie nowobudowanych obiektów budowlanych Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Stalowej Woli.

Realizacja modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków była najbardziej skomplikowanym zadaniem projektowym oraz budowlanym spośród realizowanych dotychczas przez spółkę.

Budowę istniejącej obecnie oczyszczalni ścieków w Stalowej Woli rozpoczęto w latach siedemdziesiątych, lecz w wyniku różnych komplikacji zakończono ją dopiero w 1993 roku, a we wrześniu tego samego roku oddano do użytku. Zaprojektowana została do odbioru 23 000 m3/d ścieków. Eksploatowana aktualnie oczyszczalnia opierała się wyłącznie na mechanicznym i biologicznym oczyszczaniu ścieków, bez wykorzystywania procesów usuwania substancji biogennych - azotu i fosforu, które są potencjalnym źródłem wtórnego zanieczyszczenia wód powierzchniowych.

Obiekty oraz technologia zastosowana na oczyszczalni ścieków w Stalowej Woli ze względu na zakres i możliwości realizowanych procesów oczyszczania, nie jest w stanie spełnić norm dotyczących oczyszczania ścieków aktualnie obowiązujących w Polsce, a także w Unii Europejskiej.

Modernizacja procesu technologicznego oczyszczania ścieków utrzymała dwustopniowe oczyszczanie w obiektach: mechaniczne i biologiczne . W procesie oczyszczania ścieków założono usuwanie związków biogennych na drodze biologicznej ze wspomaganiem poprzez dozowanie soli żelaza. Rozwiązanie technologiczne oparto na usuwaniu węgla i azotu w procesie osadu czynnego z sekwencją reaktorów niedotlenionych i tlenowych poprzedzonych komorą biologicznej defosfotacji. Dla zwiększenia efektywności i stabilności defosfatacji przewidziano zastosowanie predenitryfikację osadu powrotnego. Zaprojektowane rozwiązania obejmują także wykonanie szeregu elementów towarzyszących takich jak rozbudowa i modernizacja sieci technologicznych, wod-kan, elektroenergetycznych, AKPiA, sieci cieplnych, dróg wewnętrznych itp.

Modernizacja dotyczyła nie tylko samego procesu technologicznego, pod kątem osiągnięcia w procesie oczyszczania odpowiedniej redukcji zanieczyszczeń, ale również koniecznej modernizacji oczyszczalni w następujących płaszczyznach:

 • wymiany istniejących, w większości wyeksploatowanych urządzeń, na urządzenia o wyższej sprawności i mniej energochłonne;
   
 • usprawnienia gospodarki cieplnej przez wybudowanie własnej kotłowni i uniezależnienie się od zewnętrznego dostawcy ciepła;
   
 • maksymalnego wykorzystania energii zawartej w biogazie poprzez montaż agregatów kogeneracyjnych umożliwiających produkcję energii elektrycznej i cieplnej;
   
 • modernizacji gospodarki gazowej w zakresie zapewnienia odwodnienia i odsiarczania gazu oraz jego magazynowania w nowym, suchym zbiorniku i wybudowaniu stacji sprężania i pochodni;
   
 • modernizacji zasilania energetycznego z przejściem na zasilanie bezpośrednie z energetyki zawodowej;
   
 • zastosowanie hermetyzacji, wentylacji i dezodoryzacji powietrza odlotowego w następujących obiektach: zagęszczacze grawitacyjne osadu wstępnego, kraty wraz z instalacją separatora i płuczki piasku oraz prasy taśmowe wraz z zagęszczaczami grawitacyjnymi osadu przefermentowanego;
   
 • wprowadzenia higienizacji osadu odwodnionego.


Po zakończeniu Projektu jakość oczyszczonych ścieków spełnia kryteria określone w przepisach polskich i unijnych, co zapobiegnie płaceniu olbrzymich kar, na które narażona byłaby spółka gdyby powyższe kryteria nie zostały spełnione. Podstawową korzyścią dla środowiska będzie czystszy San, natomiast mieszkańcy terenów przyległych do oczyszczalni oraz działkowcy na zawsze zapomną o dochodzących okresowo od strony oczyszczalni odorach.

4. Kontrakt Nr 2003/PL/16/P/PE/042-04

Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody w Stalowej Woli:

Nowa Stacja Uzdatniania Wody w Stalowej Woli.

Dokumenty przetargowe zostały przygotowywane przez Konsultanta w ramach Kontraktu na usługi Nr 06. W dniu 1 grudnia 2005 r. Beneficjent ogłosił postępowanie przetargowe. Dnia 20 lutego 2006 r. upłynął ostateczny termin składania ofert oraz miało miejsce ich otwarcie. Wpłynęły 4 oferty. Spośród złożonych ofert wybrano ofertę Konsorcjum: KREVOX Sp. z o.o. (lider) z Warszawy oraz WARBUD S.A. z Warszawy - wartość oferty 2 586 000,00 EUR. W dniu 31 maja 2006 r. miało miejsce podpisanie Umowy Kontraktowej z wyłonionym Wykonawcą. W dniu 31.03.2008 r. została aneksowana umowa kontraktowa w zakresie zmiany terminu ukończenie kontraktu, który został przedłużony z 31.03.2008 r. do dnia 31.05.2008 r. Realizacja kontraktu została zakończona.W dniu 21.07.2008 r. Beneficjent uzyskał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie nowobudowanych obiektów budowlanych nowej Stacji Uzdatniania Wody w Stalowej Woli.

Zakończyły się prace rozruchowe nowej SUW. Zgodnie z założeniami kontraktowymi Zamawiający prowadzi eksploatację z udziałem Wykonawcy. W wyniku rozruchu osiągnięto zakładaną wydajność stacji (600 m3/h), a także zredukowano poziom manganu i żelaza i osiągnięto wymagane pH.

B. Kontrakty na usługi

1. Kontrakt Nr 2003/PL/16/P/PE/042-05
"Pomoc techniczna - przygotowanie dokumentacji przetargowej na Kontrakty Nr 1 i Nr 2 (system sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Stalowej Woli). Kontrakt ramowy (FC)"
Kontrakt zawarty 7 lipca 2004 r. Wykonawca: JacobsGIBB Ltd. Kontrakt formalnie rozliczono i zakończono w dniu 27 stycznia 2006r.

2. Kontrakt Nr 2003/PL/16/P/PE/042-06
"Pomoc techniczna - przygotowanie dokumentacji przetargowej na Kontrakty nr 3 i 4 (Miejska Oczyszczalnia Ścieków i Stacja Uzdatniania Wody w Stalowej Woli). Kontrakt ramowy (FC)"
Kontrakt zawarty 7 lipca 2004 r. Wykonawca: JacobsGIBB Ltd. Kontrakt formalnie rozliczono i zakończono w dniu 3 kwietnia 2006r.

3. Kontrakt Nr 2003/PL/16/P/PE/042-07-bis
"Nadzór nad robotami w Stalowej Woli - Inżynier Kontraktu wraz z pomocą techniczną dla PIU (Jednostki Realizującej Projekt)."
Dokumenty przetargowe zostały przygotowane przez Beneficjenta. W dniu 31 maja 2005r. Beneficjent przesłał ogłoszenie Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych oraz zamieścił je na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej MZK Sp. z o.o. Wpłynęły trzy oferty. Komisja Oceny Ofert na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2005 r. zdecydowała o odrzuceniu wszystkich ofert, co skutkowało unieważnieniem przetargu. W dniu 22 sierpnia 2005 r. MZK ogłosił powtórnie przetarg oraz przesłał ogłoszenie Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich oraz Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, a także zamieścił je na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej MZK Sp. z o.o. Wpłynęły 4 oferty. Wartość złożonych ofert zawierała się w przedziale od ok. 674 000,00 do ok. 975 000,00 EUR, spośród których wybrano ofertę Konsorcjum CITEC S.A. z Katowic i Rejonowego Przedsiębiorstwa Inwestycji Sp. z o.o. z Bytomia - wartość oferty 674 003,70 EUR. Podpisanie Umowy Kontraktowej z wyłonionym Wykonawcą odbyło się w dniu 15 listopada 2005 r. Inżynier Kontraktu otworzył swoje biuro w Stalowej Woli i rozpoczął realizację zadań zgodnie z Umową. Kontrakt w trakcie realizacji, data zakończenia kontraktu 31.12.2009 r.

Metadane

Data publikacji : 23.03.2011
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Zakład Komunalny Spółka z o. o. w Stalowej Woli
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry