Miejski Zakład Komunalny Spółka z o. o. w Stalowej Woli

Aktualnie znajdujesz się na:

Opis projektu

Opis projektu Funduszu Spójności nr 2003/PL/16/P/PE/042 "Gospodarka wodno - ściekowa w Stalowej Woli".

"Gospodarka wodno - ściekowa w Stalowej Woli"
Miasto Stalowa Wola, na którego obszarze zrealizowano przedsięwzięcie, położone jest w południowo-wschodnim rejonie Polski, w województwie podkarpackim. Liczba ludności zamieszkującej miasto wynosi 65,5 tys., co stanowi ponad 8% ludności miejskiej województwa podkarpackiego i ponad 3% ogółu mieszkańców województwa.

Podmiotem Odpowiedzialnym za Realizację Projektu Funduszu Spójności Nr 2003 /PL/16/P/PE/042 "Gospodarka wodno-ściekowa w Stalowej Woli", jest Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Stalowej Woli. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 21 912 955 EUR, w tym koszty kwalifikowane 19 060 000 EUR. Dofinansowanie przyznane przez Komisję Europejską z Funduszu Spójności zostało ustalone na poziomie 13 151 400 EUR, co stanowi 69% kosztów kwalifikowanych Projektu. Czas realizacji inwestycji został określony na lata 2003-2009. Dofinansowanie powyższe dotyczyło zarówno kontraktów na roboty jak i na usługi (w ramach pomocy technicznej), tj. Inżyniera Kontraktu oraz kontraktów związanych z przygotowaniem dokumentacji przetargowej dla kontraktów na roboty.

Podstawowe cele realizacji Projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Stalowej Woli" to:

 • Modernizacja starych (nieszczelnych) odcinków kanalizacji sanitarnej oraz budowa nowych ciągów kanalizacyjnych - ok. 23,5 km.   
   
 • Budowa sieci kanalizacji deszczowej w starej części miasta oraz w nowych dzielnicach Stalowej Woli (rozdzielenie kanalizacji sanitarnej od deszczowej)- ok. 13 km.
   
 • Rozbudowa sieci wodociągowej o długości ok. 1.14 km.
   
 • Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków z rozszerzoną technologią redukcji związków biogennych (azot i fosfor).
   
 • Budowa Stacji Uzdatniania Wody - redukcja związków żelaza i manganu oraz korekta pH wody.


Zadania wykonywane w ramach Projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Stalowej Woli" zostały objęte czterema kontraktami na roboty:

1. Kontrakt Nr 2003/PL/16/P/PE/042-01 "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w centrum miasta Stalowa Wola":

 • budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż nowoprojektowanej ulicy (w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej) łączącej ul. Solidarności z ul. Przyszowską,
   
 • modernizacja kolektora A ścieków sanitarnych od ul. Staszica do ul. Czarnieckiego oraz kolektorów przyłączeniowych,
   
 • budowa przepompowni ścieków sanitarnych P-3 na osiedlu Hutnik,
   
 • budowa przepompowni ścieków sanitarnych P-1 przy ul. 1-go Sierpnia,
   
 • modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Hutnik (ulice: część Wańkowicza, Pieńkowskiego, Wyspiańskiego, Koper, Parkingowa, Dąbka, Wyczółkowskiego, Kossaka),
   
 • przebudowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Dmowskiego pomiędzy ul. Podleśną i ul. Kilińskiego,
   
 • przebudowa kanalizacji sanitarnej po istniejącej trasie w ul. Poniatowskiego,
   
 • przebudowa kolektorów przyłączowych kanalizacji sanitarnej budynków Nr 2,6,10,12 przy ul. Poniatowskiego,
   
 • budowa kolektora sanitarnego przyłączowego budynków przy ul. Al. Jana Pawła II nr 2 i 4,
   
 • przebudowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Ofiar Katynia,
   
 • modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego,
   
 • przebudowa odcinak kolektora sanitarnego B od przepompowni P-1 do ul. Ks. J. Popiełuszki,
   
 • przebudowa kolektorów przyłączowych kanalizacji sanitarnej budynków Nr 3,5,7,9,11 przy ul. Poniatowskiego i nr 5,7,9,11 przy ul. Czarnieckiego,
   
 • budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ofiar Katynia, Hutniczej, Orzeszkowej, 1-go Sierpnia i ks. Popiełuszki;
   
 • przebudowa sieci wodociągowej O400 - przejście pod torami PKP relacji Lublin - Przeworsk w Stalowej Woli;
   
 • przebudowa wodociągu po istniejącej trasie wzdłuż alei Jana Pawła II w Stalowej Woli.


2. Kontrakt Nr 2003/PL/16/P/PE/042-02 "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz systemu kanalizacji deszczowej w dzielnicach Rozwadów, Charzewice, Piaski I i II w Stalowej Woli":
 

 • budowa systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej i dwóch przepompowni ścieków w ul. Świerkowej, Brzozowej i Modrzewiowej;
   
 • budowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Rozwadów w ulicach: Strażacka, Targowa, Kościuszki, Sobieskiego, Jagiellońska, Kochanowskiego, Bełżyńskiego, Poprzeczna, Kopernika, Batorego i w części ulic: Klasztornej, Traugutta, Rozwadowskiej
   
 • budowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Rozwadów ul. Polna, Dolina, Grochowa;
   
 • budowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Piaski II,
   
 • przebudowa kolektora deszczowego zachodniego (w tym budowa czterech separatorów oraz modernizacja piaskownika) dla miasta Stalowa Wola;
   
 • budowa systemu kanalizacji sanitarnej w osiedlu Charzewice ul. Sandomierska, Wspólna, Różana, Lipowa, Starowiejska, Parkowa;
   
 • budowa systemu kanalizacji deszczowej w osiedlu Rozwadów ul. Strażacka, Targowa, Mieszka I, Rynek, Jagiellońska, Sobieskiego, Dąbrowskiego, Polna, Kościuszki. Klasztorna.


3. Kontrakt Nr 2003/PL/16/P/PE/042-03 "Rozbudowa i modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Stalowej Woli":

Modernizowana oczyszczalnia ścieków o projektowanej przepustowości na poziomie 17 500 m3/d ścieków , a także zwiększoną przepustowość pod kątem odbioru ładunku zanieczyszczeń z jednoczesną poprawą procesu oczyszczania szczególnie odnoszącą się do usuwania związków biogennych, azotu i fosforu.

Po zakończeniu Projektu jakość oczyszczonych ścieków spełnia kryteria określone w przepisach polskich i unijnych.

Celem rozbudowy i modernizacji Miejskiej Oczyszczalni Ścieków było:

 • Ochrona dolnego odcinka rzeki San należącej do zlewni Wisły, osiągnięcie minimalizacji niekontrolowanego zrzutu ścieków nie oczyszczonych lub oczyszczonych w stopniu niezadowalającym do wód lub do ziemi poprzez modernizację oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę systemu kanalizacji.
   
 • Ochronę zasobów głównego zbiornika wód podziemnych GZWP Nr 425 stanowiącego źródło wody pitnej dla Stalowej Woli oraz rezerwowe źródło wody dla miasta Rzeszowa.
   
 • Poprawę jakości odprowadzanych ścieków oczyszczonych poprzez modernizację procesu technologicznego, w celu osiągnięcia redukcji zanieczyszczeń do poziomu odpowiadającego wymogom Wspólnoty Europejskiej (Dyrektywa 91/271/EEC, nowelizowana Dyrektywą 98/15/EEC).
   
 • Poprawa gospodarki osadami.


4. Kontrakt Nr 2003/PL/16/P/PE/042-04 "Budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody w Stalowej Woli":

Dotychczas Stacja Uzdatniania Wody zapewniała jedynie korektę czynnika pH wody (wartość monitorowana 5,57) poprzez dodawanie wody wapiennej. Istniała pilna potrzeba modernizacji całego istniejącego systemu uzdatniania wody ze względu na konieczność redukcji poziomu żelaza i manganu. Inwestycje w ramach projektu obejeły budowę nowej Stacji Uzdatniania Wody o wydajności 600 m3/h opartą na technologii filtów pośpiesznych wraz z usuwaniem związków biogennych.

Po zakończeniu realizacji projektu jakość wody dostarczanej odbiorcom spełnia wymogi zarówno prawa polskiego jak i dyrektyw Unii Europejskiej (Dyrektywa 80/778/EEC, w 2003 r. zastąpiona Dyrektywą 98/83/EC) w odniesieniu do jakości wody pitnej, a w szczególności do dopuszczalnych wartości stężeń manganu i żelaza w wodzie oraz wartości pH.
Oprócz powyższych kontraktów na roboty Projekt "Gospodarka wodno-ściekowa w Stalowej Woli" obejmuje również trzy kontrakty na usługi:

1.Kontrakt Nr 05 (2003/PL/16/P/PE/042/05)"Pomoc techniczna - przygotowanie dokumentacji przetargowej na Kontrakty Nr 01 i 02. (system sieci kanalizacyjnej i wodociągowej)".

2. Kontrakt Nr 06 (2003/PL/16/P/PE/042/06)
"Pomoc techniczna - przygotowanie dokumentacji przetargowej na Kontrakty Nr 03 i 04 (Miejska Oczyszczalnia Ścieków i Stacja Uzdatniania Wody)".

3. Kontrakt Nr 07 (2003/PL/16/P/PE/042/07)
"Nadzór nad pracami w Stalowej Woli - Inżynier Kontraktu łącznie z pomocą techniczną dla PIU".

Metadane

Data publikacji : 23.03.2011
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Zakład Komunalny Spółka z o. o. w Stalowej Woli
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry