Miejski Zakład Komunalny Spółka z o. o. w Stalowej Woli

Klauzula informacyjna BIP

KLAUZULA INFORMACYJNA – BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, chcielibyśmy poinformować Panią/Pana:

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych osobowych jest MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola, REGON: 830036219, NIP: 865-000-30-71, wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym
w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS 0000085943, (dalej: „Administrator”).

2. JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Informujemy, że wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres iod@mzk.stalowa-wola.pl lub listu tradycyjnego na adres Administratora.

3. W JAKICH CELACH BĘDZIEMY PRZETWARZALI PANI/PANA DANE I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o dostęp do informacji publicznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust 1 lit. e RODO).

4. KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora  oraz podmioty uprawnione do uzyskania dostępu do danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto Pani/Pana dane mogą być udostępnione operatorom pocztowym (w przypadku odpowiedzi przesłanej drogą tradycyjną (list) na wskazany przez Panią/Pana adres), dostawcy poczty elektronicznej (w przypadku odpowiedzi przesłanej drogą e-mail na Pani/Pana wniosek), dostawcy BIP (JSK Internet Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiślanych Pól 36, 04-995 Warszawa).

5. CZY BĘDZIEMY PRZEKAZYWALI PANI/PANA DANE DO PAŃSTW TRZECICH?

Informujemy, że nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (przez państwo trzecie, należy rozumieć państwa nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

6. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZALI PANI/PANA DANE OSOBOWE?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wniosku oraz przechowywane przez okres wskazany w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

7. JAKIE PRAWA PANI/PANU PRZYSŁUGUJĄ?

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania. Przysługuje Pani/Panu także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – uodo.gov.pl), w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora.

8. W JAKI SPOSÓB PODEJMUJEMY DECYZJE I CZY STOSUJEMY PROFILOWANIE?

Informujemy, że nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji i nie stosujemy profilowania w odniesieniu do  Pani/Pana danych osobowych.

9. CZY MA PANI/PAN OBOWIĄZEK PODANIA NAM SWOICH DANYCH?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i poza danymi do kontaktu, niezbędnymi do udzielenia odpowiedzi w trybie dostępu do informacji publicznej, nie jest wymagane. Brak wskazania danych kontaktowych (adres, telefon lub e-mail), na które ma zostać udzielona informacja publiczna, uniemożliwi jej przekazanie.

Metadane

Data publikacji : 23.11.2022
Data modyfikacji : 23.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Zakład Komunalny Spółka z o. o. w Stalowej Woli
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Marek Niemiec
Osoba modyfikująca informację:
Marek Niemiec

Opcje strony

do góry