Miejski Zakład Komunalny Spółka z o. o. w Stalowej Woli

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Stalowej Woli.

Data publikacji strony internetowej: 2016-09-02. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-12.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-17. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, osobą do kontaktu jest:Karolina Głogowska, kglogowska@mzk.stalowa-wola.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (15) 842 34 11. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o ul. Komunalna 1

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia, jedno od ulicy Komunalnej (wejście A), drugie od parkingu z boku budynku – na ścianie szczytowej (wejście B – dla osób niepełnosprawnych). Dojście do drugiego wejścia możliwe jest od ul. Komunalnej, poprzez parking
 2. Do wejścia A prowadzą schody.
 3. Wejście B zlokalizowane jest na wysokości ok. 40 cm nad poziomem gruntu. Do wejścia B prowadzi podjazd. Wejście B prowadzi do windy, którą można się dostać na parter budynku. Winda przeznaczona jest dla osób poruszających się na wózku.
 4. Przy windzie znajduje się przycisk przyzywowy, który informuje obsługę klienta o potrzebie obsługi windy
 5. Biuro obsługi klienta znajduje się na parterze, za kasą MZK, za przeszklonymi drzwiami.
 6. Obok kasy MZK, w krótkim holu znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach. Toaleta jest zamykana na klucz – klucz w biurze obsługi klienta
 7. Przed budynkiem, na parkingu , w bezpośrednim sąsiedztwie podjazdu i windy wyznaczono jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych
 8. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 9. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 10. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.`

Zakład Komunikacji Miejskiej, ul. Komunalna 3

 1. Do budynku (części administracyjnej) prowadzi jedno wejście od strony stacji paliw. Jest to wejście przystosowane również do potrzeb osób niepełnosprawnych - do wejścia prowadzi podjazd. Wejście jest dla osób postronnych, klientów stacji paliw (biuro stacji paliw, toaleta) oraz pracowników.
 2. W budynku, na parterze, jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach.
 3. Biuro obsługi klienta stacji paliw znajduje się na parterze, za przeszklonymi drzwiami.
 4. Na parterze znajduje się pomieszczenie, w którym, w razie konieczności, istnieje możliwość obsługi osoby niepełnosprawnej.
 5. Na parkingu, w bezpośrednim sąsiedztwie podjazdu nie wyznaczono miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 6. Stacja Kontroli Pojazdów z wejściem od strony stacji paliw jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych - do wejścia prowadzi podjazd.
 7. Pozostałe wejścia do budynku (część warsztatowa) służą tylko pracownikom:
  1. wejście od strony stacji paliw (bez stopni wejściowych), w bramie wjazdowej na halę napraw autobusów,
  2. wejście od strony zachodniej (bez stopni wejściowych)
 8. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 9. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 10. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille'a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek obsługi – Składowisko Odpadów w Stalowej Woli

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia, jedno do części biurowej (wejście A), drugie do części administracyjno-socjalnej (wejście B)
 2. Do wejścia A prowadzą schody - (1 schodek) brak podjazdu dla wózków.
 3. Do wejścia B prowadzą schody - (2 schodki) brak podjazdu dla wózków.
 4. Budynek jednokondygnacyjny parterowy
 5. W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawych, w szczególności poruszających się na wózkach.
 6. Przed budynkiem brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Budynek obsługi GPZON (Rupieciarnia) ul. 1-go Sierpnia 18A

 1. Do budynku prowadzi 1 wejście od strony placu manewrowego kompleksu GPZON. Do wejścia prowadzą schody - (3 schodki), brak podjazdu dla wózków. Budynek jednokondygnacyjny parterowy.
 2. W budynku brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach
 3. Przed budynkiem brak miejsc parkingowych a w szczególności wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek obsługi PSZOK ul. COP 38A

 1. Do budynku prowadzi 1 wejście od strony placu manewrowego kompleksu PSZOK. Do wejścia prowadzą schody - (3 schodki), brak podjazdu dla wózków. Budynek jednokondygnacyjny parterowy.
 2. W budynku brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach.
 3. Przez budynkiem brak miejsc parkingowych a w szczególności wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek administracyjno-socjalny Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Stalowej Woli

 1. Do budynku prowadzą 3 wejścia, jedno główne od strony miejsc postojowych dla pojazdów, dwa pozostałe z boków budynku są wejsciami technicznymi tylko dla pracowników.
 2. Wejście główne nie jest wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz dla wózków dziecięcych.
 3. Wewnątrz dojście do pomieszczeń administracji realizowane jest przez schody. Budynek nie jest wyposażony w windę.
 4. W budynku nie ma toalet przystosowanych lda osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózku.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Ul. Wolności 9 - Punkt Obsługi Klienta MZK(Kasa oraz sprzedaż biletów na komunikację miesjską)

 1. Lokal znajduję się w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Miasta Stalowa Wola.
 2. Zlokalizowany parking posiada miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 3. Nie ma barier wysokich krawężników aby przemieścić się np. na wózku inwalidzkim.
 4. Wejście do Punktu Obsługi jest bezpośrednio z chodnika.
 5. Wejście posiada dwa stopnie oraz wyprofilowany uchwyt ułatwiający wejście lub zerjście szczególnie dla osób starszych.
 6. Brak podjazdu dla osób na wózkach.

Aleje Jana Pawła II 25A - Biurowiec, Punkt Obsługi Klienta MZK(Kasa, sprzedaż biletów na komunikację miejską, umowy, administracja biurowca itp.)

 1. Przy biurowcu od strony ul. Wojska Polskiego znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 2. W sąsiedztwie miejsca parkingowego znajdują się schody do biurowca, na których zamontowana jest platforma dla osób niepełnosprawnych na wózkach.
 3. Na parterze biurowca jest dostęp do wind(do poziomu 11).
 4. Windy posiadają informacje głosową o zamknięciu, otwarciu drzwi oraz piętra na którym się znajdują.
 5. Wybór pięter w windachoznaczony jest Alfabetem Braille'a.
 6. Punkt Obsługi Klienta znajduję się na parterze biurowca z pełnym dostępem dla osób niepełnosprawnych.
 7. Wprowadzone standardy pracowników administracyjnych oraz ochrony biurowca mają m.in. na celu pomoc osobom niepełnosprawnym czy starszym - wskazanie miejsca, pomoc w wejściu/zejściu po schodach.
 8. Biurowiec posiada dodatkowy parking dla Najemców biurowca od ul. WP, również jest wyposażony w miejsce dla osób niepełnosprawnych.
 9. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych, pętli indukcyjnych, innych oznaczeń, brak ułatwień wejścia od strony AL. Jana Pawła II.

Kuźnia Przedsiębiorczości ul. Kwiatkowskiego 1

 1. Kuźnia Przedsiębiorczości znajduje się na II piętrze w budynku Urzędu Miasta przy ul. Kwiatkowskiego 1(dawna Dyrekcja Naczelna Huty Stalowa Wola).
 2. Do budynku prowadzą 3 wejścia, jedno od ulicy Kwiatkowskiego(wejście A), dwa pozostałe z tyłu budynku(wejście B oraz wejście C).
 3. Do wejścia A prowadzą schody.
 4. Do wejścia B prowadzą schody. Dojście do wejścia B możliwe jest od strony ul. Kwiatkowskiego chodnikiem przy budynku.
 5. Wejście C zlokalizowane jest na poziomie gruntu. Dojście do wejścia C możliwe jest od strony ul. Kwiatkowskiego chodnikiem przy budynku, następnie chodnikiem wzdłuż budynku w strone Bramy Nr. 3
 6. W budynku nie ma windy, do budynku nie prowadzą podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu A znajduje się podjazd dla wózków dziecięcych.
 7. W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, w szczeólności poruszających się na wózku.
 8. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 9. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 10. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Stalowowolska Strefa Gospodarcza

 1. Do budynku prowadzi 6 wejść, jedno bezpośrednio z bramy wejściowej na teren nieruchomości (wejście A), drugie z boku budynku (wejście B), trzy kolejne z tyłu budynku (wejścia C, D i E). Ostatnie wejście (wejście F) znajduje się z przodu budynku w zagłębieniu terenu.
 2. Do wejścia głównego A prowadzą schody.
 3. Do wejścia bocznego B prowadzi zewnętrzna rampa oraz schody.
 4. Wejścia C i D zlokalizowane są z tyłu budynku i prowadzą do nich schody zewnętrzne. Dojście do tych wejść prowadzi przez parking.
 5. Wejście E zlokalizowane jest także z tyłu budynku i znajduje się na poziomie gruntu.
 6. Wejście F zlokalizowane jest z przodu budynku w zagłębieniu gruntu i prowadzi do pomieszczeń w przyziemiu budynku.
 7. W budynku nie ma windy. Do budynku prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych do wejścia B
 8. W budynku są dwie toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych, w szczególności dla osób poruszających się na wózku.
 9. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 10. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 11. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
do góry